A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht-Zeist e.o., Utrecht

RSIN/Fiscaal nummer: 825888530

Website adres: www.elgutrecht.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(post)Adres: Hamburgerstraat 9
Postcode: 3511 NN
Plaats: Utrecht

De Evangelisch-Lutherse Gemeente is een geloofsgemeenschap volgens de Lutherse traditie, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Utrecht.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.luthersutrecht.nl vindt u het conceptbeleidsplan zoals dat in 2019 is opgesteld hierin wordt het beleid van de diaconie van onze gemeente benoemd. We hebben inmiddels richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van collectedoelen. We ondersteunen een aantal collectedoelen van Kerk in Actie, een aantal Lutherse projecten , voor jeugd- en ouderenwerk in de gemeente. We ondersteunen lokale projecten voor kwetsbare mensen in Utrecht en Zeist. Daarnaast voor een aantal kleinschalige projecten in het buitenland waarmee we een goede relatie opgebouwd hebben. Enkele doelen ontvangen een vaste bijdrage, samengesteld uit eigen middelen en een collecte bij de gemeente.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. We hebben geen betaalde diakonale medewerkers.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen

In het verleden zorgden we er voor de inkomsten en uitgaven in evenwicht waren en werden de fondsen nauwelijks aangesproken. We zijn nu van plan de fondsen aan te spreken als we dat nodig vinden. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande Staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening 

Baten en Lasten 

begroting rekening rekening
 In € 2019 2019 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 19.443 19.949 19.570
Opbrengsten uit rente en beleggingen 2.280 2.284 2.293
Bijdragen gemeenteleden 8.100 9.333 8.552
      
Totaal baten 29.823 31.566 30.415
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 17.050 18.886 16.443
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - - -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.100 1.728 2.431
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 907 1.042 834
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 9.000 9.128 6.951
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.975 880 1.479
     
Totaal lasten 30.032 31.664 28.138
Resultaat (baten -/- lasten) -/- 209 -/- 98 2.277

  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze diaconie bezit ook vermogen. We verhuren 2 woningen en we hebben een zaal, die we soms verhuren. Verder hebben we geldmiddelen. Het Fonds Ubing is een nalatenschap uit de 17e eeuw en heeft een specifieke bestemming. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.